Νέα - Ανακοινώσεις

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της Σχολής Προπονητών

2014/01/14

Ύστερα από την παραλαβή των πρώτων αιτήσεων με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων  θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

  • Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.
  • Οι ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να αναγράφουν ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και αρτιμελής


  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

Στη δήλωση, θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω, καθώς επίσης θα

πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια

αρχή.

Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με

απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία,

(β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την

εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.


  • Οι βεβαιώσεις των αθλητών και των πρωταθλητών θα εκδίδονται από την ΕΟΧ, ύστερα από την υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στη Σχολή, στα γραφεία της ΕΟΧ.
  • Οι βεβαιώσεις των αθλητικών σωματείων που ανήκουν στην δύναμη της ΕΟΧ αφορούν μόνο την προπονητική εμπειρική σχέση των υποψηφίων με το σωματείο, η οποία θα επικυρώνεται από την ΕΟΧ.
  • Βεβαιώσεις που αφορούν εμπειρική σχέση με ιδιωτικές σχολές σκι δεν θα γίνονται αποδεκτές.


Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προσαρμογές και βελτιώσεις θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων για όλα τα αθλήματα.