Νέα - Ανακοινώσεις

Έναρξη Σχολής Προπονητών Γ Κατηγορίας (ΓΓΑ)

2013/12/21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

¶ρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ− γκροτείται από τους:

1. Κουτρελάκου Γεωργία του Παύλου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος

2. Ψαριανού Ουρανία του Αντωνίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος

3. Σκαμάγκη Αναστασία του Θεμιστοκλή, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος

4. Σιονακίδη Σάββα του Αριστείδη, εκπρόσωπος της Ε.Ο. Χιονοδρομίας, ως μέλος.

5. Βαραλή ∆ημήτριο του Αργύρη , εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών ∆ασκάλων Χιονο− δρομίας, ως μέλος.

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι: Κιουρτσόγλου Ελένη του Γεωργίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. και Θεοδώ− ρου Χριστίνα του ∆ημητρίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή ∆ιοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.

2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο− ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον ∆ιευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συ− γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέ− χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριά− σεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι− τήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης .

¶ρθρο 2 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ − ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

∆ιευθυντής της σχολής ορίζεται o Tσουρέκας Τιμολέ− ων του Βασιλείου (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

Ο ∆ιευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο− διότητες:

− Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή ∆ιοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.

− Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύ− κλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό , για την υλοποί− ηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

− Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ− νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

− Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.

− Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά− σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς και των συναφών οργάνων.

− Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.

− Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συ− γκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μ