Χορηγοί
 
 
 
 
 
ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr
ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr ski-instructors.gr
Νέα - Ανακοινώσεις
Έναρξη Σχολής Προπονητών Γ Κατηγορίας (ΓΓΑ)

2013/12/21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

¶ρθρο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ− γκροτείται από τους:

1. Κουτρελάκου Γεωργία του Παύλου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος

2. Ψαριανού Ουρανία του Αντωνίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος

3. Σκαμάγκη Αναστασία του Θεμιστοκλή, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος

4. Σιονακίδη Σάββα του Αριστείδη, εκπρόσωπος της Ε.Ο. Χιονοδρομίας, ως μέλος.

5. Βαραλή ∆ημήτριο του Αργύρη , εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών ∆ασκάλων Χιονο− δρομίας, ως μέλος.

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι: Κιουρτσόγλου Ελένη του Γεωργίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. και Θεοδώ− ρου Χριστίνα του ∆ημητρίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή ∆ιοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.

2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο− ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον ∆ιευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συ− γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέ− χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριά− σεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι− τήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης .

¶ρθρο 2 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ − ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

∆ιευθυντής της σχολής ορίζεται o Tσουρέκας Τιμολέ− ων του Βασιλείου (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

Ο ∆ιευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο− διότητες:

− Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή ∆ιοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.

− Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύ− κλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό , για την υλοποί− ηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

− Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ− νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

− Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.

− Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά− σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς και των συναφών οργάνων.

− Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.

− Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συ− γκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

− Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

¶ρθρο 3
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ − ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό − εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη ∆ιδακτικού Επιστημονικού Προ− σωπικού (.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά πε− ρίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέ− δου που κρίνονται κατάλληλα από το διευθυντή της σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των κα− θηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής.

Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώ− σει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.

¶ρθρο 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρημα− τικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκά− στου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 ευρώ), το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α ́/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά

τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονο− μικά υπόλογος.

ΚατΆ εξαίρεση οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετάσχουν στις εισαγωγικές πρακτικές εξετάσεις, θα καταβάλλουν το ποσό των πενήντα ( 50,00 ευρώ), την ημέρα έναρξης των εισαγωγικών πρακτικών εξετάσεων.

Όσοι εκ των άνω υποψηφίων περατώσουν επιτυχώς τις εισαγωγικές πρακτικές εξετάσεις θα καταβάλλουν το υπόλοιπο χρηματικό ποσό των διδάκτρων φοίτησης, των διακοσίων (200,00 ευρώ), την ημέρα έναρξης των πρακτικών μαθημάτων.

Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στην εισαγωγική πρακτική εξέταση δε γίνονται δεκτοί στη συνέχεια των πρακτικών μαθημάτων.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά− χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.

¶ρθρο 5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Χιονοδρομί− ας− Χειμερινών Αθλημάτων (Υ.Α. 16274/21.4.2008, ΦΕΚ 896/Β ́/15.5.2008) και οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπο− νται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9.2.2007, ΦΕΚ 26/Α ́ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

¶ρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ ́ όλα τα πρα− κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. Εξαιρούνται από τα γενικά θεωρητικά μαθήματα οι Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα− στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθη− σης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.

4. ∆ίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δι− καιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα ∆ιπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

¶ρθρο 7
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της Χιονοδρομίας.

2. Να έχουν ηλικία τουλάχιστον 22 ετών και όχι μεγα− λύτερη των 55 ετών.

3. Να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές του αθλή− ματος σε πέντε (5) τουλάχιστον αγώνες του εθνικού πρωταθλήματος, ή

4. ¶λλη εμπειρική σχέση τουλάχιστον τριών (3) χιονο− δρομικών περιόδων που θα βεβαιώνεται από αθλητικό σωματείο που ανήκει στην δύναμη της Ε.Ο. Χιονοδρο− μίας, ή

5. Να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή ισότιμου πτυχίου τμή− ματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι εκτός των κάτωθι εξαιρουμένων θα εξεταστούν πρακτικά στα αθλήματα της Χιονοδρομίας (Καταβάσεων, ∆ρόμων Αντοχής, ή της Χιονοσανίδας) σύμφωνα με τα παρακάτω:

α. Αλπικά: Αγώνας Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης (χρόνος διαδρομής 4045 sec).

β. Αντοχή : Αγώνας 5 χλμ Ελεύθερης τεχνικής.

γ. Χιονοσανίδα : Αγώνας Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατά− βασης (χρόνος διαδρομής 2025 sec).

Για να περάσουν τη δοκιμασία οι υποψήφιοι θα πρέπει ο χρόνος τους να μην είναι μεγαλύτερος του 140% οι άντρες και 150% οι γυναίκες, από τον χρόνο επίδοσης στη δοκιμασία του επίλεκτου αθλητή.

Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στην εισαγωγική πρακτική εξέταση δε γίνονται δεκτοί στη συνέχεια των πρακτικών μαθημάτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται από τη διαδικασία της πρακτικής εξέτα− σης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις :

α. Οι πρωταθλητές των κατηγοριών ΑΓΕΝ (1η – 3η) θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

β. Τα μέλη των Εθνικών Ομάδων (5 συμμετοχές σε δι− εθνείς αγώνες τα τελευταία 3 έτη με την εθνική ομάδα). γ. Αθλητές Αλπικού που στο τελευταίο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2013 (τεχνικά ή γρήγορα αγωνίσματα) εί−

χαν μέχρι 140 βαθμούς FIS.
δ. Αθλητές Αντοχής που στο τελευταίο Πανελλήνιο

πρωτάθλημα 2013
(
σπριντ ή απόσταση) είχαν μέχρι 300 βαθμούς FIS.

ε. Αθλητές Χιονοσανίδας που στο τελευταίο Πανελ− λήνιο πρωτάθλημα 2013 είχαν μέχρι 80 βαθμούς ΕΟΧ.

¶ρθρο 8 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2.
Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας
3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη

άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμέ− νη(δύο όψεις).

5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

6. Βεβαίωση της ΕΟΧ για τις αθλητικές διακρίσεις.

7. Βεβαίωση των αθλητικών σωματείων που ανήκουν στην Ε.Ο. Χιονοδρομίας, επικυρωμένη,και η οποία θα βεβαιώνει την εμπειρική σχέση.

Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται του− λάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλη− τισμού Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ, ή στα γραφεία της Ε.Ο. Χιονοδρομίας – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 71, ΤΚ 10434, Αθήνα.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από− φαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοί− κησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 ∆εκεμβρίου 2013 

developed and powered by
think.gr